Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας με το παρόν θα ήθελε να εκφράσει τις απόψεις της σχετικά με το σχέδιο νόμου με τίτλο “Για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης – Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου” που έθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε δημόσια διαβούλευση την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου. (https://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=7978)

Η Colour Youth εκφράζει την ικανοποίησή της για την εκκίνηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2012/29 για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών. Επιπλέον, χαιρετίζουμε την ειδική μνεία που γίνεται στο Άρθρο 1 του σχεδίου νόμου στην ειδική προστασία από διακρίσεις που χρειάζονται τα θύματα εγκληματικών ενεργειών με βάση το σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους.

Παρακάτω θα αναφέρουμε αλλαγές που το Σωματείο μας προτείνει να γίνουν στο σχέδιο νόμου ώστε να υπάρχει ακόμα σφαιρικότερη προστασία των ΛΟΑΤΚΙ θυμάτων εγκληματικών ενεργειών:

1. Στο Άρθρο 1 παρότι, πολύ σωστά, αναφέρεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου, δεν αναφέρονται τα χαρακτηριστικά φύλου ως βάση διακρίσεων και θα πρέπει να προστεθούν. Τα χαρακτηριστικά φύλου είναι έννοια που ορίζει τους intersex (μεσοφυλικούς) ανθρώπους και έχει ήδη εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία μέσω των Ν. 4356/2015 και Ν. 4443/2016. Αντίστοιχη διόρθωση θα πρέπει να γίνει και στο Άρθρο 15 (παράγραφος 2α).

2. Στο Άρθρο 9, στην παράγραφο 3β, προτείνουμε να αντικατασταθεί η φράση “βίας λόγω φύλου” με τη φράση “βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης και της βίας λόγω ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου,”. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα γραμμένο, ώστε να μη χωρά αμφισβήτηση, πως βία λόγω φύλου αποτελεί και η βία που βιώνουν και τα τρανς (διεμφυλικά) και intersex άτομα. Αντίστοιχες τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν στο Άρθρο 15 (παράγραφος 2β), στο Άρθρο 16 (παράγραφος 2δ) και στο Άρθρο 18 (παράγραφος 2).

3. Στο Άρθρο 14, στην παράγραφο 1, προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος η φράση “ειδικής προστασίας, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 1 παράγραφος 1” ώστε να είναι απόλυτα σαφές ότι τα θύματα που βιώνουν διακρίσεις είναι θύματα που χρήζουν ειδικής προστασίας.

4. Στο Άρθρο 16, στην παράγραφο 2δ, προτείνουμε να αντικατασταθεί η φράση “πρόσωπο του ίδιου με το θύμα φύλου” με “πρόσωπο φύλου που θα επιλέγει το θύμα”. Παρότι, παραδοσιακά, ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας από ετερόφυλο άτομο ίσως νιώθει πιο άνετα να εξετάζεται από άτομο του ίδιου φύλου, το ίδιο δεν ισχύει απαραίτητα για την ενδοοικογενειακή βία που μπορεί να βιώσει ένα θύμα από ομόφυλο άτομο. Θα πρέπει η εξέταση να γίνεται με μόνο κριτήριο την προτίμηση του θύματος.

5. Στο Άρθρο 17, στην παράγραφο 1, θα πρέπει να εξασφαλίζεται μια γενική και ειδική κατάρτιση του προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θα διεξάγει τις ατομικές αξιολογήσεις που περιγράφονται σύμφωνα με το Άρθρο 15 παράγραφος 1 του σχεδίου νόμου.

6. Στο Άρθρο 17, στην παράγραφο 1, προτείνουμε να προβλέπεται δυνατότητα συνεργασίας της Πολιτείας με εξειδικευμένους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για τις αναφερόμενες εκπαιδεύσεις.

Η Colour Youth θέλει να τονίσει με τον πιο εμφατικό τρόπο, πως καμία προστασία τρανς ατόμων, και ιδιαίτερα τρανς ατόμων θυμάτων εγκληματικής βίας, δεν μπορεί να επιτευχθεί αν η πολιτεία δεν θεσμοθετήσει μία γρήγορη, προσβάσιμη και διαφανή Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου, όπως αυτή περιγράφεται από το ψήφισμα 2048/2015 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κλείνοντας, χαιρετίζουμε τη σύσταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής  για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από τη   Γενική Γραμματεία Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως ανακοινώθηκε από τη Μαρία Ρωσσίδη, Ειδική Σύμβουλο της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της επιτροπής.