Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας» ανακοινώνει την έναρξη πιλοτικής ηλεκτρονικής έρευνας του Έργου «Πες το σ’ εμάς».[1] Υπενθυμίζεται ότι, το Έργο, επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στα θύματα.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου, θα διεξαχθεί ποσοτική πιλοτική έρευνα, με χρήση on line ερωτηματολογίου, η οποία απευθύνεται κυρίως σε LGBTQI+ ανθρώπους και σε όσους-ες είναι ευαισθητοποιημένοι-ες για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συγκέντρωση και αξιολόγηση δεδομένων, από τα οποία θα προκύψουν ενδείξεις σχετικά με το επίπεδο ενημέρωσης των ερωτώμενων, πρώτον, ως προς τα δικαιώματα των θυμάτων περιστατικών ομοφοβικής / τρανσφοβικής βίας και διακρίσεων με βάση την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου ή/και τον σεξουαλικό προσανατολισμό και, δεύτερον, ως προς τον τρόπο καταγγελίας τέτοιων περιστατικών ή διακρίσεων.

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από αυτό, θα χρησιμοποιηθούν για στοχευμένες δράσεις/ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, καθώς και για υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής προς δημόσιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://kwiksurveys.com/s.asp?sid=is12v507j7ycbd2471198

[1] Το Έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧγια την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.